Determinazione di parametri di qualità  e autenticazione in sogliole tramite NIRS