Macaca sylvanus un idicateur de l’etat de la conservation de la foret