Determinazione di marcatori di fosfolipidosi e di cardiotossicità