Informazioni generali

FUNKCIALAJ EKVACIOJ  

journal55090  

E068546  

 

0532-8721  

Multiple languages  

Rivista

Nihon Sugakkai Kansu Hoteishiki Bunkakai:(Division of Functional Equations Mathematical Society of Japan)), c/o Kobe Daigaku Rigakubu Sugaku Kyoshitsu, Rokkodaicho Nadaku, Kobeshi Hyogoken 657 Japan  

1958  

 

unknown  

 

unknown  

 

unknown  

 

false