Spectroscopic studies on Neurospora copper-metallothionein.