The reconstitution reaction of Neurospora apotyrosinase.