Ioan Petru Culianu in Italia e in Olanda. Lettere, ricordi, impressioni