Parametric influence of otoliths on Vestibulo-Ocular Reflex (VOR)