The European Language Portfolio and Teacher Education