Hemodynamic profile of portopulmonary hypertension