Thyroid autoantibodies: a good marker for the study of symptomless autoimmune thyroiditis.