Glycolytic enzymes in polyamine-treated bovine retina