Preliminary dosimetric analysis of DOTA-folate radiopharmaceutical radiolabelled with 47Sc produced through natV(p,x)47Sc cyclotron irradiation